Hanuman Chalisa in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా 

Blog Last Updated on 2 weeks by Siliveru Rakesh

Bridging the Gap: How the Telugu Hanuman Chalisa Connects Hearts to Hanuman

హనుమాన్ చలిసా హనుమంతుడిని ప్రార్థించే 40 చరణాలు (చరణాలు) కలిగి ఉన్న ఒక శ్లోకం. “చలిసా” – సంఖ్య 40 ను సూచిస్తుంది.

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ‖
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ‖

ధ్యానం

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ‖
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ‖

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ‖ 1 ‖

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ‖ 2 ‖

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ‖3 ‖

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా ‖ 4 ‖

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ‖ 5‖

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ‖ 6 ‖

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ‖ 7 ‖

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా ‖ 8‖

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జలావా ‖ 9 ‖

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ‖ 10 ‖

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ‖ 11 ‖

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ‖ 12 ‖

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ‖ 13 ‖

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ‖ 14 ‖

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ‖ 15 ‖

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ‖ 16 ‖

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ‖ 17 ‖

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ‖ 18 ‖

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ‖ 19 ‖

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ‖ 20 ‖

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ‖ 21 ‖

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ‖ 22 ‖

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ‖ 23 ‖

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై ‖ 24 ‖

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ‖ 25 ‖

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ‖ 26 ‖

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ‖ 27 ‖

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ‖ 28 ‖

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ‖ 29 ‖

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ‖ 30 ‖

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ‖ 31 ‖

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ‖ 32 ‖

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ‖ 33 ‖

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ‖ 34 ‖

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ‖ 35 ‖

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ‖ 36 ‖

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ‖ 37 ‖

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ‖ 38 ‖

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ‖ 39 ‖

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ‖ 40 ‖

దోహా 

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప ‖

సియావర రామచంద్రకీ జై |

పవనసుత హనుమానకీ జై|

బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జై |

ఇతి హనుమాన్ చాలీసా సంపూర్ణం ||

 

Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర >>

 

Hanuman Chalisa in Telugu: A Bridge to the Monkey God’s Grace

Hanuman, the valiant vanara warrior from the Ramayana, is revered throughout India for his unwavering devotion to Lord Rama. His praises echo in countless temples, homes, and hearts, and one of the most beloved ways to connect with him is through the Hanuman Chalisa. This devotional hymn, composed by the 16th-century poet Tulsidas, transcends language and time, offering a powerful path to spiritual growth and blessings.

For Telugu-speaking devotees, the Hanuman Chalisa in Telugu holds a special significance. Translated with meticulous care to preserve the original’s essence and rhythm, the Telugu Chalisa resonates deeply with the linguistic and cultural nuances of the region. Chanting its 40 verses, each imbued with devotion and praise, becomes a journey through Hanuman’s extraordinary life, his unwavering loyalty to Rama, and his boundless strength and courage.

The Power of the Telugu Chalisa:

  • Accessibility: The Telugu language reaches millions across India and beyond, making the Chalisa readily accessible to a vast population. It allows devotees to connect with Hanuman on a deeper level, understanding the nuances of his story and strengthening their personal connection with him.
  • Cultural Context: The translation incorporates cultural references and idioms familiar to Telugu speakers. This creates a sense of familiarity and comfort, making the devotional experience more immersive and impactful.
  • Spiritual Upliftment: Regardless of language, the Hanuman Chalisa holds immense spiritual power. Chanting its verses brings peace, removes negativity, and invokes Hanuman’s blessings for success, courage, and protection.

Embracing the Telugu Chalisa:

Whether you’re a seasoned devotee or a curious newcomer, the Telugu Chalisa welcomes you with open arms. Here are some ways to embrace its power:

  • Learn the verses: Start by learning the basic pronunciation and meaning of the verses. Numerous online resources and apps can guide you through the process.
  • Chant with devotion: Dedicate a few minutes daily to chanting the Chalisa. Focus on the words, allowing Hanuman’s story to wash over you and fill your heart with devotion.
  • Seek guidance: If you’re new to the Chalisa, consider joining a satsang or bhajan group where experienced devotees can guide you and share their insights.

Hanuman Chalisa in Telugu PDF

For those who prefer a physical copy, several online platforms offer the Hanuman Chalisa in Telugu PDF format. You can download these PDFs and print them for easy access and daily recitation.

Remember, the Hanuman Chalisa is not just a collection of words; it’s a bridge to the Monkey God’s boundless grace. By embracing the Telugu Chalisa, you embark on a journey of devotion, seeking strength, protection, and the blessings of Hanuman, the eternal symbol of loyalty and courage.

Start your journey today. Chant the Hanuman Chalisa in Telugu, and let the power of his devotion fill your life with light and joy.

Aditya Hrudayam stotram in Telugu – ఆదిత్య హృదయం

Chaitanya