Hanuman Chalisa Sundaradasu MS Rama Rao in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు కృతం)

Exploring the Spiritual Essence of Hanuman Chalisa Sundaradasu MS Rama Rao in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు కృతం)

 

ఆపదామపహర్తారం
దాతారం సర్వసంపదాం |
లోకాభిరామం శ్రీరామం
భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షో అమితవిక్రమః |
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్యదర్పహా |
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ||

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు |
బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు
బుద్బుదములని తెలుపు సత్యములు ||

జయ హనుమంత జ్ఞానగుణవందిత
జయ పండిత త్రిలోకపూజిత

రామదూత అతులిత బలధామ
అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ

ఉదయభానుని మధుర ఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష
కుండలమండిత కుంచిత కేశ ||

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని

సూక్ష్మ రూపమున సీతను జూచి
వికట రూపమున లంకను గాల్చి

భీమ రూపమున అసురుల జంపిన
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన

|| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు ||

సీత జాడగని వచ్చిన నిను గని
శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని

సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగ
కాగల కార్యము నీపై నిడగ

వానరసేనతో వారిధి దాటి
లంకేశునితో తలపడి పోరి

హోరుహోరున పోరు సాగిన
అసురసేనల వరుసన గూల్చిన

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

లక్ష్మణ మూర్ఛతో రాముడడలగ
సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణప్రదాత

రామ లక్ష్మణుల అస్త్రధాటికి
అసురవీరులు అస్తమించిరి

తిరుగులేని శ్రీ రామబాణము
జరిపించెను రావణ సంహారము

ఎదిరిలేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా విభీషణు జేసిన

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

సీతారాములు నగవుల గనిరి
ముల్లోకాల హారతులందిరి

అంతులేని ఆనందాశ్రువులే
అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలె

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీకాంతుపదం నీ హృదయం

రామచరిత కర్ణామృతగాన
రామనామ రసామృతపాన

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

దుర్గమమగు ఏ కార్యమైనా
సుగమమే యగు నీ కృప జాలిన

కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న

రామ ద్వారపు కాపరివైన నీ
కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా

భూత పిశాచ శాకిని ఢాకిని
భయపడి పారు నీ నామ జపము విని

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా
భుజబలతేజా గదాధరా

ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్రా
కేసరీపుత్ర పావనగాత్రా

సనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు

యమ కుబేర దిక్పాలురు కవులు
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

సోదర భరత సమానా యని
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమా

సాధుల పాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురుల పాలిట కాలుడవన్నా

అష్టసిద్ధి నవనిధులకు దాతగ
జానకీమాత దీవించెనుగా

రామ రసామృత పానము జేసిన
మృత్యుంజయుడవై వెలసిన

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

నీ నామ భజన శ్రీరామ రంజన
జన్మ జన్మాంతర దుఃఖభంజన

ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు

ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు
స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు

ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన
అందందున హనుమాను నర్తన

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

శ్రద్ధగ దీనిని ఆలకింపుమా
శుభమగు ఫలములు కలుగు సుమా

భక్తి మీరగా గానము చేయగ
ముక్తి కలుగు గౌరీశులు సాక్షిగ

తులసిదాస హనుమాను చాలిసా
తెలుగున సులువుగ నలుగురు పాడగ

పలికిన సీతారాముని పలుకున
దోషములున్న మన్నింపుమన్న

| శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు ఇహపర సాధక శరణములు |

మంగళ హారతి గొను హనుమంతా
సీతారామలక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంతా
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

Sri Shirdi Sai Baba Chalisa in Telugu – శ్రీ షిరిడీసాయి చాలీసా >>

Introduction: Hanuman Chalisa, a revered devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, holds a special place in Hindu spirituality. In this blog post, we delve into the significance of Hanuman Chalisa in Telugu, exploring its verses and the spiritual resonance it carries.

  • Understanding Hanuman Chalisa: Hanuman Chalisa, composed by the legendary poet-saint Tulsidas, is a 40-verse hymn dedicated to Lord Hanuman. It is widely recited by devotees to seek the blessings and protection of the mighty deity. The verses are not just a literary masterpiece but are believed to have immense spiritual potency.
  • Spiritual Essence in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా: హనుమాన్ చాలీసా, when rendered in Telugu, takes on a melodic and soul-stirring quality. The verses, rich in poetic beauty, convey the heroic tales of Hanuman, emphasizing his unwavering devotion to Lord Rama. The Telugu rendition brings out the cultural nuances, making the spiritual journey even more personal for Telugu-speaking devotees.
  • Verses of Devotion and Valor: Each verse of Hanuman Chalisa is a profound expression of devotion, describing Hanuman’s divine qualities and heroic deeds. The hymn narrates Hanuman’s role in the epic Ramayana, especially his pivotal contribution to the rescue of Sita and the destruction of the demon king Ravana. The verses beautifully capture the essence of unwavering faith and fearless determination.
  • Impact on Devotees: The chanting of Hanuman Chalisa is not just a ritual; it is a spiritual practice that has a profound impact on devotees. Many believe that reciting the hymn regularly can alleviate fears, provide strength in times of adversity, and bring about spiritual upliftment. The verses are not mere words but are considered a powerful medium to connect with the divine.
  • Cultural Reverence in Telugu Tradition: In Telugu-speaking regions, Hanuman Chalisa is recited with great reverence during auspicious occasions, festivals, and especially on Tuesdays, considered sacred to Lord Hanuman. The Telugu adaptation preserves the cultural and linguistic ethos, making it a cherished part of religious practices in the region.
  • Hanuman Chalisa in Daily Life: For many devotees, Hanuman Chalisa is not confined to religious ceremonies; it becomes a daily ritual, a source of solace and strength. Whether facing challenges or expressing gratitude, reciting the hymn becomes a spiritual anchor, fostering a deep connection with Lord Hanuman.

Hanuman Chalisa (Sundaradasu MS Rama Rao) in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు కృతం) pdf:

To further facilitate the accessibility of Hanuman Chalisa in Telugu, a PDF version is made available for download. This digital format allows devotees to carry the sacred verses with them, fostering a sense of divine connection wherever they go. The PDF includes the original Telugu verses along with transliterations for those who may be less familiar with the script.

Conclusion: Hanuman Chalisa in Telugu is not just a hymn; it is a spiritual journey that resonates with the hearts of millions. Its verses, whether recited in the original Hindi or translated into various languages, carry the same divine energy. The Telugu rendition, with its cultural nuances, adds a unique flavor to this timeless devotional classic, making it a cherished part of the spiritual tapestry for Telugu-speaking devotees.

In the quiet moments of prayer and reflection, the verses of Hanuman Chalisa echo, transcending linguistic boundaries and connecting hearts with the divine presence of Lord Hanuman.

Sri Surya Ashtakam in Telugu – సూర్యాష్టకం

Chaitanya