Kanakadhara Stotram in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం

Blog Last Updated on 4 weeks by Siliveru Rakesh

Unveiling the Power of Kanakadhara Stotram in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం

వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలమ్ ।
అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్ ॥

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ ।
అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా
మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ॥ 1 ॥

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని ।
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః ॥ 2 ॥

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందం-
ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ ।
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః ॥ 3 ॥

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి ।
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః ॥ 4 ॥

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ ।
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః ॥ 5 ॥

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన ।
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం
మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః ॥ 6 ॥

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షం
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి ।
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః ॥ 7 ॥

ఇష్టా విశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే ।
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః ॥ 8 ॥

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా-
మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే ।
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః ॥ 9 ॥

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి ।
సృష్టిస్థితిప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై ॥ 10 ॥

శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై ।
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై ॥ 11 ॥

నమోఽస్తు నాళీకనిభాననాయై
నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై ।
నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై ॥ 12 ॥

నమోఽస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై
నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై ।
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోఽస్తు శారంగాయుధవల్లభాయై ॥ 13 ॥

నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమోఽస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై ।
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై ॥ 14 ॥

నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై ।
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోఽస్తు నందాత్మజవల్లభాయై ॥ 15 ॥

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి ।
త్వద్వందనాని దురితోద్ధరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాన్యే ॥ 16 ॥

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసంపదః ।
సంతనోతి వచనాంగమానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే ॥ 17 ॥

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే ।
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ ॥ 18 ॥

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ ।
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ ॥ 19 ॥

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం
కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః ।
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః ॥ 20 ॥

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ ।
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో
భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః ॥ 21 ॥

సువర్ణధారాస్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ కనకధారాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

 

Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర >>

 

Kanakadhara Stotram in Telugu

In the treasure trove of ancient Sanskrit hymns, few shine brighter than the Kanakadhara Stotram. This powerful prayer, translated beautifully into Telugu as “కనకధారా స్తోత్రం,” invokes the blessings of Lakshmi, the Goddess of prosperity and fortune. For Telugu-speaking devotees, chanting this stotram is not just a religious practice; it’s a doorway to unlocking abundance, removing financial obstacles, and attracting auspiciousness into their lives.

The Essence of Kanakadhara Stotram:

Composed by Adi Shankaracharya, the Kanakadhara Stotram is a lyrical masterpiece. Each verse paints a vivid picture of Lakshmi, her divine attributes, and her immense power to bestow blessings. The stotram describes her as “Kanakadhara,” meaning “one who pours forth gold,” symbolizing her ability to shower devotees with wealth and prosperity.

The Power of the Telugu Translation:

The Telugu translation of the Kanakadhara Stotram masterfully captures the essence of the original while making it accessible to a wider audience. The rhythmic verses, imbued with cultural references and familiar imagery, resonate deeply with Telugu speakers. This creates a stronger connection with the divine and enhances the devotional experience.

Benefits of Chanting Kanakadhara Stotram in Telugu:

  • Financial Prosperity: The primary benefit of chanting the Kanakadhara Stotram is attracting financial abundance. Devotees believe that sincere recitation removes obstacles to wealth creation, unlocks new opportunities, and brings financial stability.
  • Good Luck and Auspiciousness: The stotram also invokes Lakshmi’s blessings for good luck and auspiciousness in all aspects of life. Chanting it is believed to bring success in endeavors, remove negativity, and attract positive energies.
  • Spiritual Growth: Beyond its material benefits, the Kanakadhara Stotram offers a path to spiritual growth. The focus on Lakshmi’s divine qualities cultivates gratitude, compassion, and detachment from worldly possessions.

Embracing the Kanakadhara Stotram:

Whether you seek financial prosperity, good luck, or spiritual growth, the Kanakadhara Stotram in Telugu welcomes you with open arms. Here are some ways to embrace its power:

  • Learn the verses: Start by learning the basic pronunciation and meaning of the verses. Numerous online resources and apps can guide you through the process.
  • Chant with devotion: Dedicate a few minutes daily to chanting the stotram. Focus on the words, visualize Lakshmi’s blessings, and let your heart fill with gratitude.
  • Seek guidance: If you’re new to the stotram, consider joining a satsang or bhajan group where experienced devotees can share their insights and guide your practice.

Kanakadhara Stotram in Telugu pdf

For those who prefer a physical copy, several online platforms offer the Kanakadhara Stotram in Telugu PDF format. You can download these PDFs and print them for easy access and daily recitation.

Remember, the Kanakadhara Stotram is not just a chant; it’s a conversation with Lakshmi, the Goddess of abundance. By embracing the Telugu version of this powerful hymn, you open yourself to receive her blessings and embark on a journey of prosperity, good luck, and spiritual growth.

Start chanting today and let the golden rain of Lakshmi’s grace shower upon you!

Aditya Hrudayam stotram in Telugu – ఆదిత్య హృదయం

Chaitanya