Krishna Ashtakam in Telugu – శ్రీ కృష్ణాష్టకం

Exploring the Divine Melody: Krishna Ashtakam in Telugu

భజే వ్రజైకమండనం సమస్తపాపఖండనం
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ నందనందనమ్ |
సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం
అనంగరంగసాగరం నమామి కృష్ణనాగరమ్ || ౧ ||

మనోజగర్వమోచనం విశాలలోలలోచనం
విధూతగోపశోచనం నమామి పద్మలోచనమ్ |
కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం
మహేంద్రమానదారణం నమామి కృష్ణవారణమ్ || ౨ ||

కదంబసూనకుండలం సుచారుగండమండలం
వ్రజాంగనైకవల్లభం నమామి కృష్ణదుర్లభమ్ |
యశోదయా సమోదయా సగోపయా సనందయా
యుతం సుఖైకదాయకం నమామి గోపనాయకమ్ || ౩ ||

సదైవ పాదపంకజం మదీయ మానసే నిజం
దధానముక్తమాలకం నమామి నందబాలకమ్ |
సమస్తదోషశోషణం సమస్తలోకపోషణం
సమస్తగోపమానసం నమామి నందలాలసమ్ || ౪ ||

భువో భరావతారకం భవాబ్ధికర్ణధారకం
యశోమతీకిశోరకం నమామి చిత్తచోరకమ్ |
దృగంతకాంతభంగినం సదా సదాలసంగినం
దినే దినే నవం నవం నమామి నందసంభవమ్ || ౫ ||

గుణాకరం సుఖాకరం కృపాకరం కృపాపరం
సురద్విషన్నికందనం నమామి గోపనందనమ్ |
నవీనగోపనాగరం నవీనకేలిలంపటం
నమామి మేఘసుందరం తడిత్ప్రభాలసత్పటమ్ || ౬ ||

సమస్తగోపనందనం హృదంబుజైకమోహనం
నమామి కుంజమధ్యగం ప్రసన్నభానుశోభనమ్ |
నికామకామదాయకం దృగంతచారుసాయకం
రసాలవేణుగాయకం నమామి కుంజనాయకమ్ || ౭ ||

విదగ్ధగోపికామనోమనోజ్ఞతల్పశాయినం
నమామి కుంజకాననే ప్రవృద్ధవహ్నిపాయినమ్ |
కిశోరకాంతిరంజితం దృగంజనం సుశోభితం
గజేంద్రమోక్షకారిణం నమామి శ్రీవిహారిణమ్ || ౮ ||

యదా తదా యథా తథా తథైవ కృష్ణసత్కథా
మయా సదైవ గీయతాం తథా కృపా విధీయతామ్ |
ప్రమాణికాష్టకద్వయం జపత్యధీత్య యః పుమాన్
భవేత్ స నందనందనే భవే భవే సుభక్తిమాన్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృతం శ్రీ కృష్ణాష్టకం |

Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

Introduction: The rich tapestry of Hindu spirituality is woven with devotional hymns that resonate with the divine energy. Among these, the “Krishna Ashtakam” stands as a luminous gem, encapsulating the essence of devotion to Lord Krishna. In this blog, we delve into the spiritual depth of Krishna Ashtakam, its significance, and the profound impact it has on devotees.

Unveiling the Essence of Krishna Ashtakam Krishna Ashtakam, composed by the revered Sage Adi Shankaracharya, is an octet of verses dedicated to Lord Krishna. Each verse paints a vivid portrait of Krishna’s divine attributes, revealing the all-encompassing nature of the Supreme Being. The hymn captures the essence of devotion, surrender, and the blissful connection between the devotee and the divine.

Divine Verses: An In-Depth Analysis The verses of Krishna Ashtakam are a poetic symphony that extols the divine qualities of Lord Krishna. The hymn describes Krishna as the enchanting flutist, the beloved of Radha, and the one who effortlessly lifts the Govardhana mountain. Each verse unfolds like a fragrant blossom, offering a glimpse into the divine play of Lord Krishna.

Significance of Krishna Ashtakam in Devotees’ Lives Krishna Ashtakam holds immense significance in the lives of devotees. Reciting these verses with heartfelt devotion is believed to invoke the divine presence of Lord Krishna. The hymn acts as a spiritual compass, guiding devotees on their journey of self-realization and fostering a deep connection with the cosmic energy.

The Impact on Spiritual Consciousness The recitation of Krishna Ashtakam serves as a potent tool for elevating spiritual consciousness. The verses, laden with profound metaphors and poetic brilliance, create a sacred ambiance that transcends the material realm. Devotees often experience a sense of inner peace, joy, and divine communion during the recitation, as the hymn resonates with the core of their being.

Krishna Ashtakam in Telugu: Preserving Cultural Heritage The beauty of Krishna Ashtakam is not confined to its spiritual depth alone; it is equally enriched by the linguistic and cultural nuances when recited in Telugu. The mellifluous sounds of the Telugu language add a unique charm, preserving and perpetuating the cultural heritage of the region.

Connecting with the Divine Through Chanting Chanting Krishna Ashtakam in Telugu becomes a sacred ritual for many devotees. The rhythmic cadence of the verses, coupled with the melodic flow of Telugu, creates a harmonious resonance that uplifts the spirit. The repetitive chanting becomes a meditative practice, allowing individuals to immerse themselves in the divine energy of Lord Krishna.

Exploring the Philosophical Underpinnings Beyond its devotional aspect, Krishna Ashtakam delves into the philosophical underpinnings of Advaita Vedanta. The hymn emphasizes the oneness of the individual soul (Atman) with the ultimate reality (Brahman) through surrender and devotion to Lord Krishna. It serves as a beacon, guiding seekers on the path of self-realization and transcending the duality of the material world.

Krishna Ashtakam in Telugu PDF:

A Keepsake of Devotion To further facilitate the dissemination of this divine hymn, we have compiled Krishna Ashtakam in Telugu into a downloadable PDF. This document serves as a keepsake for devotees, allowing them to carry the verses wherever they go. The PDF encapsulates the spiritual essence of Krishna Ashtakam, providing a tangible link to the divine for those seeking solace and connection.

Conclusion: Embracing the Divine Symphony In the grand tapestry of devotional literature, Krishna Ashtakam in Telugu stands as a radiant thread, weaving the divine melodies of Lord Krishna into the hearts of devotees. As we explore its verses, we embark on a spiritual journey, transcending the mundane and connecting with the eternal. May the resonance of Krishna Ashtakam continue to echo in the hearts of those seeking the divine embrace.

Mahishasura Mardini Stotram Telugu – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం

Chaitanya