Narayana Upanishat in Telugu – నారాయణోపనిషత్

Exploring the Profound Wisdom of Narayana Upanishat in Telugu

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృ॑జేయే॒తి |
నా॒రా॒య॒ణాత్ప్రా॑ణో జా॒యతే | మనః సర్వేన్ద్రి॑యాణి॒ చ |
ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వ॑స్య ధా॒రిణీ |
నా॒రా॒య॒ణాద్బ్ర॑హ్మా జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాద్రు॑ద్రో జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాది॑న్ద్రో జా॒యతే |
నా॒రా॒య॒ణాత్ప్రజాపతయః ప్ర॑జాయ॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణాద్ద్వాదశాదిత్యా రుద్రా వసవస్సర్వాణి
చ ఛ॑న్దాగ్॒oసి |
నా॒రా॒య॒ణాదేవ సము॑త్పద్య॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణే ప్ర॑వర్త॒న్తే |
నా॒రా॒య॒ణే ప్ర॑లీయ॒న్తే ||

ఓం | అథ నిత్యో నా॑రాయ॒ణః | బ్ర॒హ్మా నా॑రాయ॒ణః |
శి॒వశ్చ॑ నారాయ॒ణః | శ॒క్రశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
ద్యా॒వా॒పృ॒థి॒వ్యౌ చ॑ నారాయ॒ణః | కా॒లశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
ది॒శశ్చ॑ నారాయ॒ణః | ఊ॒ర్ధ్వశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
అ॒ధశ్చ॑ నారాయ॒ణః | అ॒న్త॒ర్బ॒హిశ్చ॑ నారాయ॒ణః |
నారాయణ ఏవే॑దగ్ం స॒ర్వమ్ |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
నిష్కలో నిరఞ్జనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాతః శుద్ధో దేవ
ఏకో॑ నారాయ॒ణః | న ద్వి॒తీయో”స్తి॒ కశ్చి॑త్ |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురే॑వ భ॒వతి ||

ఓమిత్య॑గ్రే వ్యా॒హరేత్ | నమ ఇ॑తి ప॒శ్చాత్ |
నా॒రా॒య॒ణాయేత్యు॑పరి॒ష్టాత్ |
ఓమి॑త్యేకా॒క్షరమ్ | నమ ఇతి॑ ద్వే అ॒క్షరే |
నా॒రా॒య॒ణాయేతి పఞ్చా”క్షరా॒ణి |
ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్ష॑రం ప॒దమ్ |
యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పద॑మధ్యే॒తి |
అనపబ్రవస్సర్వమా॑యురే॒తి |
విన్దతే ప్రా॑జాప॒త్యగ్ం రాయస్పోష॑o గౌప॒త్యమ్ |
తతోఽమృతత్వమశ్నుతే తతోఽమృతత్వమశ్ను॑త ఇ॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద ||

ప్రత్యగానన్దం బ్రహ్మ పురుషం ప్రణవ॑స్వరూ॒పమ్ |
అకార ఉకార మకా॑ర ఇ॒తి |
తానేకధా సమభరత్తదేత॑దోమి॒తి |
యముక్త్వా॑ ముచ్య॑తే యో॒గీ॒ జ॒న్మ॒సంసా॑రబ॒న్ధనాత్ |
ఓం నమో నారాయణాయేతి మ॑న్త్రోపా॒సకః |
వైకుణ్ఠభువనలోక॑o గమి॒ష్యతి |
తదిదం పరం పుణ్డరీకం వి॑జ్ఞాన॒ఘనమ్ |
తస్మాత్తదిదా॑వన్మా॒త్రమ్ |
బ్రహ్మణ్యో దేవ॑కీపు॒త్రో॒ బ్రహ్మణ్యో మ॑ధుసూ॒దనోమ్ |
సర్వభూతస్థమేక॑o నారా॒యణమ్ |
కారణరూపమకార ప॑రబ్ర॒హ్మోమ్ |
ఏతదథర్వ శిరో॑యోఽధీ॒తే ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒
రాత్రికృతం పాప॑o నాశ॒యతి |
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాప॑o నాశ॒యతి | మాధ్యన్దినమాదిత్యాభిముఖో॑ఽధీయా॒న॒:
పఞ్చపాతకోపపాతకా”త్ప్రము॒చ్యతే |
సర్వ వేద పారాయణ పు॑ణ్యం ల॒భతే |
నారాయణసాయుజ్యమ॑వాప్నో॒తి॒ నారాయణ సాయుజ్యమ॑వాప్నో॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద | ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu – శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః >>

Unveiling the Spiritual Insights of Narayana Upanishad

The ancient scriptures of India are a treasure trove of profound philosophical teachings and spiritual wisdom. Among these, the Upanishads hold a special place, providing seekers with insights into the nature of reality and the path to self-realization. One such Upanishad that stands out is the Narayana Upanishad, and in this blog post, we will delve into its significance, exploring its teachings in the context of the Telugu language.

Understanding the Essence of Narayana Upanishad

The Narayana Upanishad is a sacred text that belongs to the Taittiriya Aranyaka, a part of the Krishna Yajurveda. It is considered an essential scripture for those on the spiritual path, seeking a deeper understanding of the divine reality. The Upanishad is a dialogue between Sage Sanatkumara and Sage Narada, unraveling the mysteries of existence and the ultimate truth.

Key Teachings of Narayana Upanishad

1. Nature of Ultimate Reality (Brahman):

The Narayana Upanishad expounds on the nature of Brahman, the ultimate reality that underlies the entire universe. It describes Brahman as the all-pervading, eternal, and unchanging principle from which everything emanates.

2. Divine Form of Narayana:

One of the central themes of the Upanishad is the revelation of the divine form of Narayana, the Supreme Being. It describes Narayana as the source of all creation, preservation, and dissolution in the universe.

3. Path of Devotion (Bhakti Yoga):

The Upanishad emphasizes the path of devotion as a means to attain realization. It advocates surrendering to Narayana with unwavering faith and love, recognizing the divine presence in all aspects of life.

4. Meditation on the Divine Syllable ‘Om’:

Narayana Upanishad guides seekers through the practice of meditation on the sacred syllable ‘Om.’ It elucidates the significance of ‘Om’ as the primordial sound that represents the essence of the ultimate reality.

5. Importance of Knowledge (Jnana Yoga):

The Upanishad stresses the importance of knowledge in the spiritual journey. It encourages seekers to cultivate wisdom and discriminate between the eternal and the transient, leading to the realization of the self.

Narayana Upanishad in the Rich Tapestry of Telugu Language

Preservation of Cultural Heritage:

The translation and interpretation of Narayana Upanishad in Telugu have played a vital role in preserving the cultural and spiritual heritage of the Telugu-speaking community. It allows individuals to connect with these ancient teachings in a language that resonates with their hearts.

Cultural Significance:

In Telugu-speaking regions, the Upanishad holds immense cultural significance. The profound concepts embedded in the text are not only a source of spiritual guidance but also contribute to the rich cultural tapestry of the Telugu-speaking people.

Accessibility for Devotees:

Translating spiritual texts like Narayana Upanishad into Telugu makes the teachings accessible to a broader audience. It enables devotees and seekers, who may not be fluent in Sanskrit, to grasp the deep philosophical concepts encapsulated in the Upanishad.

Narayana Upanishad in Telugu: A Spiritual Beacon

In the serene realms of Telugu spirituality, Narayana Upanishad st

ands as a spiritual beacon, guiding aspirants on their quest for self-realization. The translation of this ancient text into Telugu ensures that the profound teachings are not lost in translation but rather resonate with the hearts of the people.

As we navigate the intricate pathways of philosophy and devotion within Narayana Upanishad, let us appreciate the linguistic bridge that Telugu provides, connecting us with the timeless wisdom of the ancients.

Narayana Upanishad in Telugu PDF:

A Digital Gateway to Wisdom

In the age of technology, accessing ancient texts has become easier than ever. For those seeking a digital gateway to the wisdom embedded in Narayana Upanishad in Telugu, a PDF version proves to be invaluable. Click here to download the Narayana Upanishad in Telugu PDF and embark on a transformative journey into the depths of spiritual knowledge.

Embark on this enlightening journey, where the timeless teachings of Narayana Upanishad seamlessly merge with the linguistic richness of Telugu, offering a transcendent experience for the mind and soul.

Chaitanya