Sri Bhramarambika Ashtakam Telugu – శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం

Exploring the Spiritual Essence: Sri Bhramarambika Ashtakam Telugu – శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం

రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ
ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ
అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ
శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧

కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా
వెలయగును శ్రీ శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా
ఆలసింపక భక్తవరులకు అష్టసంపద లీయవా
జిలుగు కుంకుమ కాంతిరేఖల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౨

అంగ వంగ కలింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములందునన్
పొంగుచును వరహాల కొంకణ పుణ్యభూముల యందునన్
రంగుగా కర్ణాట రాట మరాట దేశములందునన్
శృంగినీ దేశముల వెలసిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౩

అక్షయంబుగ కాశిలోపల అన్నపూర్ణ భవానివై
సాక్షిగణపతి కన్న తల్లివి సద్గుణావతి శాంభవీ
మోక్షమోసగెడు కనకదుర్గవు మూలకారణ శక్తివి
శిక్షజేతువు ఘోరభవముల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౪

ఉగ్రలోచన వరవధూమణి కొప్పుగల్గిన భామినీ
విగ్రహంబుల కెల్ల ఘనమై వెలయు శోభనకారిణీ
అగ్రపీఠమునందు వెలసిన ఆగమార్థ విచారిణీ
శీఘ్రమేకని వరములిత్తువు శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౫

నిగమగోచర నీలకుండలి నిర్మలాంగి నిరంజనీ
మిగుల చక్కని పుష్పకోమలి మీననేత్ర దయానిధీ
జగతిలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన చంద్రముఖి సీమంతినీ
చిగురుటాకులవంటి పెదవుల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౬

సోమశేఖర పల్లవాధరి సుందరీమణీ ధీమణీ
కోమలాంగి కృపాపయోనిధి కుటిలకుంతల యోగినీ
నా మనంబున పాయకుండమ నగకులేశుని నందినీ
సీమలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౭

భూతనాథుని వామభాగము పొందుగా చేకొందువా
ఖ్యాతిగను శ్రీశైలమున విఖ్యాతిగా నెలకొంటివా
పాతకంబుల పారద్రోలుచు భక్తులను చేకొంటివా
శ్వేతగిరిపై నుండి వెలసిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౮

ఎల్లవెలసిన నీదు భావము విష్ణులోకము నందున
పల్లవించును నీ ప్రభావము బ్రహ్మలోకము నందున
తెల్లముగ కైలాసమందున మూడులోకము లందున
చెల్లునమ్మ త్రిలోకవాసిని శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౯

తరుణి శ్రీగిరి మల్లికార్జున దైవరాయల భామినీ
కరుణతో మమ్మేలు యెప్పుడు కల్పవృక్షము భంగినీ
వరుసతో నీ యష్టకంబును వ్రాసి చదివిన వారికి
సిరులనిచ్చెద వెల్ల కాలము శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧౦+

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu – శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః >>

Introduction: In the rich tapestry of Hindu spirituality, various hymns and prayers hold profound significance. One such gem is the “Sri Bhramarambika Ashtakam,” a devotional composition that extols the divine qualities of Goddess Bhramarambika. Originating in Telugu, this Ashtakam encapsulates the essence of devotion and reverence towards the divine feminine. Let’s embark on a spiritual journey as we delve into the verses of Sri Bhramarambika Ashtakam.

Bhramarambika: The Divine Mother: The hymn venerates Goddess Bhramarambika, an incarnation of the Divine Mother, who is considered the primal energy underlying the cosmos. The name “Bhramarambika” itself holds significance, with ‘Bhramara’ translating to ‘bee’ and ‘Ambika‘ to ‘Goddess.’ The symbolism of a bee represents the soul’s quest for the nectar of spiritual wisdom, buzzing from one source of divine knowledge to another.

Exploring the Ashtakam: The Sri Bhramarambika Ashtakam consists of eight verses, each resonating with a unique spiritual vibration. These verses serve as a heartfelt expression of devotion and a guide for seekers on the path of divine realization.

Verses Unveiled:

  1. Invocation to Goddess Bhramarambika: The Ashtakam commences with an invocation, inviting the presence of Goddess Bhramarambika. The verses paint a vivid picture of the divine mother adorned with various attributes, emphasizing her compassionate and nurturing nature.
  2. Praises to Her Form and Grace: The hymn then proceeds to extol the physical form and grace of Goddess Bhramarambika. Each description reflects not only the goddess’s external beauty but also her inner divine radiance, which captivates the hearts of devotees.
  3. Seeking Blessings for Liberation: Devotees, in the subsequent verses, earnestly seek the blessings of the Divine Mother for liberation from the cycle of birth and death. The hymn beautifully conveys the idea that surrendering to the motherly aspect of the divine leads to ultimate freedom.
  4. Gratitude for Motherly Love: The Ashtakam expresses deep gratitude for the unconditional love and protection provided by the Divine Mother. It emphasizes the idea that the motherly aspect of the divine is ever-vigilant, guiding and guarding devotees through the journey of life.

Philosophical Underpinnings: Embedded within the verses of Sri Bhramarambika Ashtakam are profound philosophical teachings. The hymn underscores the concept of ‘Shakti,’ the divine feminine energy that encompasses creation, preservation, and transformation. It encourages devotees to recognize and connect with this primal energy to attain spiritual awakening.

Impact on Spiritual Consciousness: The recitation of Sri Bhramarambika Ashtakam is not merely a ritual but a transformative practice. It has the power to elevate spiritual consciousness, fostering a deep sense of connection with the divine. The hymn serves as a potent tool for meditation, allowing devotees to immerse themselves in the divine energy of Goddess Bhramarambika.

Cultural Significance: Beyond its spiritual significance, the Ashtakam holds a special place in the cultural landscape of Telugu-speaking regions. It is recited with reverence during religious ceremonies, festivals, and as part of daily devotional practices. The hymn’s resonance goes beyond religious boundaries, weaving into the cultural fabric of the community.

Sri Bhramarambika Ashtakam Telugu – శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం PDF: As a testament to the sacredness of Sri Bhramarambika Ashtakam, we have compiled the verses into a PDF document. Feel free to download and preserve this spiritual treasure for your personal reflection and devotional practices.

Download Sri Bhramarambika Ashtakam Telugu PDF

[Note: Insert a link to the actual PDF file]

Conclusion: In conclusion, Sri Bhramarambika Ashtakam stands as a beacon of spiritual wisdom and devotion. Its verses echo the eternal truths of divine love, protection, and liberation. Through this exploration, may we find inspiration to deepen our connection with the divine and embrace the transformative power of devotional practices.

Mantra pushpam in Telugu – మంత్రపుష్పం

Chaitanya