Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali in Telugu – శ్రీ లలితాష్టోత్తరశతనామావళిః

Unveiling the Divine Feminine: Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali in Telugu

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం |

రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః |
శంకరార్ధాంగసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః |
లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః |
మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః |
సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః |
వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః |
కస్తూరీతిలకోల్లాసినిటిలాయై నమో నమః | ౯

భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః |
వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః |
లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః |
మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః |
తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః |
కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః |
స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమో నమః | ౧౮

గిరీశబద్ధమాంగళ్యమంగళాయై నమో నమః |
పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమో నమః |
పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమో నమః |
సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమో నమః |
రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమో నమః |
కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమో నమః |
బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమో నమః |
బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమో నమః |
సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమో నమః | ౨౭

దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమో నమః |
పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమో నమః |
కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమో నమః |
శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమో నమః |
సచామరరమావాణీవీజితాయై నమో నమః |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమో నమః |
భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమో నమః |
అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమో నమః | ౩౬

బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమో నమః |
శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమో నమః |
లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమో నమః |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమో నమః |
ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమో నమః |
సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమో నమః |
దేవర్షిభిఃస్తూయమానవైభవాయై నమో నమః |
కలశోద్భవదుర్వాసఃపూజితాయై నమో నమః |
మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమో నమః | ౪౫

చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమో నమః |
చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమో నమః |
శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమో నమః |
మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమో నమః |
వందారుజనసందోహవందితాయై నమో నమః |
అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమో నమః |
పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమో నమః |
నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమో నమః | ౫౪

సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమో నమః |
రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమో నమః |
మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమో నమః |
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమో నమః |
మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమో నమః |
దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమో నమః |
సమస్తదేవదనుజప్రేరకాయై నమో నమః |
సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమో నమః | ౬౩

అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమో నమః |
సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమో నమః |
పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమో నమః |
వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమో నమః |
రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమో నమః |
సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః |
భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమో నమః |
సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః | ౭౨

శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమో నమః |
శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమో నమః |
దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమో నమః |
శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమో నమః |
చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమో నమః |
సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమో నమః |
నామపారాయణాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమో నమః |
శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమో నమః | ౮౧

అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమో నమః |
భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమో నమః |
మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమో నమః |
భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమో నమః |
క్రూరభండశిరశ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః |
ధాత్ర్యచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమో నమః |
చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమో నమః |
రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమో నమః |
మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమో నమః | ౯౦

అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమో నమః |
మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమో నమః |
నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమో నమః |
వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమో నమః |
జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమో నమః |
విధేయముక్తవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః |
కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమో నమః |
రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమో నమః |
సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమో నమః | ౯౯

శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞాననిధానాయై నమో నమః |
అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమో నమః |
సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమో నమః |
హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమో నమః |
దక్షప్రజాపతిసుతావేషాఢ్యాయై నమో నమః |
సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమో నమః |
నిత్యయౌవనమాంగళ్యమంగళాయై నమో నమః |
మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమో నమః |
మహాదేవరతౌత్సుక్యమహాదేవ్యై నమో నమః | ౧౦౮

ఇతి శ్రీలలితాష్టోత్తరశతనామావళిః |

Manidweepa Varnana Telugu – మణిద్వీప వర్ణన >>

Introduction: The spiritual tapestry of Hinduism is adorned with numerous hymns and prayers that reverberate with the essence of devotion. One such gem is the “Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali,” a sacred chant dedicated to the divine feminine, specifically the goddess Lalitha Tripurasundari. In this exploration, we delve into the mystique of this hymn, particularly when expressed in the rich and resonant Telugu language.

  • The Divine Feminine in Hinduism The concept of the divine feminine holds a special place in Hindu philosophy, embodying the nurturing, creative, and powerful aspects of the cosmos. Goddess Lalitha, often referred to as the Supreme Mother, is celebrated through various hymns and rituals, with the Ashtottara Shatanamavali being a prominent devotional offering.
  • Origin and Authorship The roots of Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali can be traced back to ancient scriptures like the Brahmanda Purana and Lalithopakhyana in the Brahmanda Purana. The hymn is composed of 108 names or epithets, each highlighting a unique aspect of the goddess Lalitha. Traditionally, it is believed to have been revealed to the sage Agastya by Hayagriva, an incarnation of Lord Vishnu.
  • The Beauty of Telugu Expression The Telugu rendition of Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali adds an extra layer of grace to the already divine verses. The mellifluous language, known for its poetic richness, enhances the spiritual experience for devotees. The rhythmic cadence of Telugu aligns seamlessly with the devotional fervor, creating an atmosphere of profound connection with the goddess.
  • Significance and Devotional Practices Devotees chant the Ashtottara Shatanamavali to invoke the blessings of Goddess Lalitha for spiritual well-being, prosperity, and protection from negative forces. The repetition of each name is believed to evoke the divine energy associated with it, fostering a deep sense of devotion and surrender in the hearts of the worshippers.
  • Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali in Telugu In the embrace of Telugu, the divine verses of Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali take on a celestial resonance. The language’s innate ability to convey profound emotions and sentiments amplifies the spiritual experience, making the worshipper’s connection with the goddess even more intimate.

Conclusion: The Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali, when recited in Telugu, becomes a sublime journey into the heart of devotion. As the verses unfold, they weave a tapestry of reverence, love, and surrender to the divine feminine. In the sacred realm of spirituality, this hymn stands as a beacon, guiding seekers on a path of inner transformation and divine communion.

Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF:

Download Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali in Telugu [Note: Insert an actual link to the PDF if available]

Sri Surya Ashtakam in Telugu – సూర్యాష్టకం

Chaitanya