Sri Lalitha Chalisa in Telugu – శ్రీ లలితా చాలీసా

Discovering Spiritual Bliss with Sri Lalitha Chalisa in Telugu

లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా
శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ ||

హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప
చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ ||

పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా
హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ ||

శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని
భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ ||

నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ
ఆదిబిక్షువై వచ్చాడు సాక్షాదాపరమేశ్వరుడు || ౫ ||

కదంబవన సంచారిణిగా కామేశ్వరుని కళత్రముగా
కామితార్థ ప్రదాయినిగా కంచి కామాక్షివైనావు || ౬ ||

శ్రీచక్రరాజ నిలయినిగా శ్రీమత్ త్రిపురసుందరిగా
సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మా శ్రీమహాలక్ష్మిగా రావమ్మా || ౭ ||

మణిద్వీపమున కొలువుండి మహాకాళి అవతారములో
మహిషాసురుని చంపితివి ముల్లోకాలను ఏలితివి || ౮ ||

పసిడి వెన్నెల కాంతులలో పట్టువస్త్రపుధారణలో
పారిజాతపు మాలలలో పార్వతి దేవిగా వచ్చితివి || ౯ ||

రక్తవస్త్రము ధరియించి రణరంగమున ప్రవేశించి
రక్తబీజుని హతమార్చి రమ్యకపర్దినివైనావు || ౧౦ ||

కార్తికేయునికి మాతవుగా కాత్యాయినిగా కరుణించి
కలియుగమంతా కాపాడ కనకదుర్గవై వెలిసితివి || ౧౧ ||

రామలింగేశ్వరు రాణివిగా రవికుల సోముని రమణివిగా
రమా వాణి సేవితగా రాజరాజేశ్వరివైనావు || ౧౨ ||

ఖడ్గం శూలం ధరియించి పాశుపతాస్త్రము చేబూని
శుంభ నిశుంభుల దునుమాడి వచ్చింది శ్రీశ్యామలగా || ౧౩ ||

మహామంత్రాధిదేవతగా లలితాత్రిపురసుందరిగా
దరిద్ర బాధలు తొలిగించి మహదానందము కలిగించే || ౧౪ ||

అర్తత్రాణ పరాయణివే అద్వైతామృత వర్షిణివే
ఆదిశంకర పూజితవే అపర్ణాదేవి రావమ్మా || ౧౫ ||

విష్ణు పాదమున జనియించి గంగావతారము ఎత్తితివి
భాగీరథుడు నిను కొలువ భూలోకానికి వచ్చితివి || ౧౬ ||

ఆశుతోషుని మెప్పించి అర్ధశరీరం దాల్చితివి
ఆదిప్రకృతి రూపిణిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబా || ౧౭ ||

దక్షుని ఇంట జనియించి సతీదేవిగా చాలించి
అష్టాదశ పీఠేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చెను జగదంబా || ౧౮ ||

శంఖు చక్రము ధరియించి రాక్షస సంహారమును చేసి
లోకరక్షణ చేసావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు || ౧౯ ||

పరాభట్టారిక దేవతగా పరమశాంత స్వరూపిణిగా
చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చెఱుకు గడను ధరయించితివి || ౨౦ ||

పంచదశాక్షరి మంత్రాధితగా పరమేశ్వర పరమేశ్వరితో
ప్రమథగణములు కొలువుండ కైలాసంబే పులకించే || ౨౧ ||

సురులు అసురులు అందరును శిరసును వంచి మ్రొక్కంగా
మాణిక్యాల కాంతులతో నీ పాదములు మెరిసినవి || ౨౨ ||

మూలాధార చక్రములో యోగినులకు ఆదీశ్వరియై
అంకుశాయుధ ధారిణిగా భాసిల్లెను శ్రీ జగదంబా || ౨౩ ||

సర్వదేవతల శక్తులచే సత్య స్వరూపిణి రూపొంది
శంఖనాదము చేసితివి సింహవాహినిగా వచ్చితివి || ౨౪ ||

మహామేరువు నిలయినివి మందార కుసుమ మాలలతో
మునులందరు నిను కొలవంగ మోక్షమార్గము చూపితివి || ౨౫ ||

చిదంబరేశ్వరి నీ లీల చిద్విలాసమే నీ సృష్టి
చిద్రూపీ పరదేవతగా చిరునవ్వులను చిందించే || ౨౬ ||

అంబా శాంభవి అవతారం అమృతపానం నీ నామం
అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతిసుందరము నీ రూపం || ౨౭ ||

అమ్మలగన్న అమ్మవుగా ముగ్గురమ్మలకు మూలముగా
జ్ఞానప్రసూనా రావమ్మా జ్ఞానమునందరికివ్వమ్మా || ౨౮ ||

నిష్ఠతో నిన్నే కొలిచెదము నీ పూజలనే చేసెదము
కష్టములన్నీ కడతేర్చి కనికరముతో మము కాపాడు || ౨౯ ||

రాక్షస బాధలు పడలేక దేవతలంతా ప్రార్థింప
అభయహస్తము చూపితివి అవతారములు దాల్చితివి || ౩౦ ||

అరుణారుణపు కాంతులలో అగ్ని వర్ణపు జ్వాలలలో
అసురులనందరి దునుమాడి అపరాజితవై వచ్చితివి || ౩౧ ||

గిరిరాజునికి పుత్రికగా నందనందుని సోదరిగా
భూలోకానికి వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి || ౩౨ ||

పరమేశ్వరునికి ప్రియసతిగా జగమంతటికీ మాతవుగా
అందరి సేవలు అందుకొని అంతట నీవే నిండితివి || ౩౩ ||

కరుణించమ్మా లలితమ్మా కాపాడమ్మా దుర్గమ్మా
దర్శనమియ్యగ రావమ్మా భక్తుల కష్టం తీర్చమ్మా || ౩౪ ||

ఏ విధముగా నిను కొలిచినను ఏ పేరున నిను పిలిచినను
మాతృహృదయవై దయచూపు కరుణామూర్తిగా కాపాడు || ౩౫ ||

మల్లెలు మొల్లలు తెచ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి
మగువలమంతా చేరితిమి నీ పారాయణ చేసితిమి || ౩౬ ||

త్రిమాతృరూపా లలితమ్మా సృష్టి స్థితి లయకారిణివి
నీ నామములు ఎన్నెన్నో లెక్కించుట మా తరమవునా || ౩౭ ||

ఆశ్రితులందరు రారండి అమ్మరూపము చూడండి
అమ్మకు నీరాజనమిచ్చి అమ్మ దీవెన పొందుదము || ౩౮ ||

సదాచార సంపన్నవుగా సామగాన ప్రియలోలినివి
సదాశివ కుటుంబినివి సౌభాగ్యమిచ్చే దేవతవు || ౩౯ ||

మంగళగౌరీ రూపమును మనసుల నిండా నింపండి
మహాదేవికి మనమంతా మంగళ హారతులిద్దాము || ౪౦ ||

dakshinamurthy stotram telugu – దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం >>

Introduction:

In the tapestry of Hindu spirituality, the Sri Lalitha Chalisa in Telugu stands as a vibrant thread, weaving the devotee into the divine embrace of Goddess Lalitha. This sacred hymn, composed in the rich and mellifluous Telugu language, resonates with profound significance for those seeking spiritual elevation and connection with the Divine Feminine.

  • Unveiling the Essence of Sri Lalitha Chalisa:Sri Lalitha Chalisa is a devotional hymn comprising forty verses, each an ode to the glorious attributes of Goddess Lalitha. The Telugu rendition adds a distinct charm to the verses, infusing them with the cultural and linguistic vibrancy of the region. The chalisa serves as a soul-stirring invocation, inviting devotees to immerse themselves in the divine aura of Lalitha Devi.
  • The Radiant Form of Goddess Lalitha:The Telugu verses of Sri Lalitha Chalisa beautifully describe the resplendent form of Goddess Lalitha. Her divine beauty, adorned with celestial jewels and draped in celestial garments, captivates the heart of the devotee. The verses paint a vivid picture of Lalitha Devi seated on a lotus, exuding an aura of benevolence that transcends the mundane.
  • The Devotional Journey Through the Verses:As one delves into the verses of Sri Lalitha Chalisa, a devotional journey unfolds. Each verse is a step closer to understanding the multifaceted nature of Lalitha Devi, encompassing aspects of compassion, power, and wisdom. The Telugu language, with its poetic nuances, elevates the devotional experience, creating a seamless connection between the worshipper and the divine.
  • Blessings of Lalitha Devi:The chalisa extols the various blessings bestowed upon devotees by Goddess Lalitha. From dispelling fear and ignorance to bestowing wealth and prosperity, Lalitha Devi is revered as the embodiment of divine grace. The Telugu rendition amplifies the emotional resonance, allowing devotees to feel the divine presence in every syllable.
  • Cultural Reverence in Telugu Hymns:The Telugu language, deeply rooted in the cultural tapestry of South India, adds a unique flavor to the devotional experience. The verses, adorned with poetic elegance, resonate with the cultural ethos of the region. The chalisa becomes more than a mere hymn; it becomes a cultural expression of reverence and devotion.
  • Connecting with Lalitha Devi Through Telugu Chants:Chanting Sri Lalitha Chalisa in Telugu becomes a transformative experience, allowing the worshipper to connect with Lalitha Devi on a profound level. The rhythmic cadence of the Telugu language enhances the meditative quality of the chanting, creating a sacred space where the mundane fades away, leaving only the divine presence.
  • Sri Lalitha Chalisa in Telugu – A Spiritual Beacon:For those navigating the tumultuous waters of life, Sri Lalitha Chalisa in Telugu serves as a spiritual beacon, guiding the way with its luminous verses. The chalisa becomes a source of solace, a sanctuary where devotees can find refuge in the loving embrace of Lalitha Devi.

Sri Lalitha Chalisa in Telugu – శ్రీ లలితా చాలీసా PDF:

To further facilitate the devotional journey, a PDF version of Sri Lalitha Chalisa in Telugu is made available. This downloadable document ensures that devotees can carry the divine verses with them, allowing for a seamless integration of spiritual practices into their daily lives. The PDF serves as a digital talisman, a reservoir of divine energy that can be accessed anytime, anywhere.

Conclusion:

In the intricate tapestry of spiritual exploration, Sri Lalitha Chalisa in Telugu emerges as a vibrant and essential thread. Its verses, like a melodious hymn, resonate with the hearts of devotees, inviting them into the sacred realm of Goddess Lalitha.

The Telugu rendition adds a cultural and linguistic richness, transforming the devotional experience into a profound journey of self-discovery and divine connection. As we embark on this spiritual odyssey, may the verses of Sri Lalitha Chalisa in Telugu guide us towards the radiant embrace of Lalitha Devi, where bliss and transcendence await.

subramanya ashtakam in telugu – సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరావలంబ స్తోత్రం

Chaitanya