Shiva Tandava Stotram in Telugu – శివ తాండవ స్తోత్రం

The Cosmic Dance Unveiled – Shiva Tandava Stotram in Telugu (శివ తాండవ స్తోత్రం)

జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే
గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ |
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || ౧ ||

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ
విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్ధని |
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాట పట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || ౨ ||

ధరాధరేంద్ర నందినీ విలాసబంధు బంధుర
స్ఫురద్దిగంత సంతతి ప్రమోద మానమానసే |
కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనోవినోదమేతు వస్తుని || ౩ ||

జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణా మణిప్రభా
కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే |
మదాంధ సింధుర స్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || ౪ ||

సహస్రలోచన ప్రభృత్యశేషలేఖ శేఖర
ప్రసూనధూళి ధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీఠభూః |
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధ జాటజూటకః
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధు శేఖరః || ౫ ||

లలాట చత్వరజ్వలద్ధనంజయ స్ఫులింగభా
నిపీత పంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ |
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమాన శేఖరం
మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తు నః || ౬ ||

కరాళ ఫాలపట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
-ద్ధనంజయాహుతీకృత ప్రచండ పంచసాయకే |
ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ || ౭ ||

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధ దుర్ధర స్ఫురత్
కుహూ నిశీథినీ తమః ప్రబంధ బద్ధ కంధరః |
నిలింప నిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః || ౮ ||

ప్రఫుల్ల నీల పంకజ ప్రపంచ కాలిమప్రభా-
-వలంబి కంఠ కందలీ రుచి ప్రబద్ధ కంధరమ్ |
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే || ౯ ||

అఖర్వ సర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతమ్ |
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే || ౧౦ ||

జయత్వదభ్ర విభ్రమ భ్రమద్భుజంగమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్ క్రమస్ఫురత్ కరాళ ఫాలహవ్యవాట్ |
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్ మృదంగ తుంగ మంగళ-
-ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవః శివః || ౧౧ ||

దృషద్విచిత్ర తల్పయోర్భుజంగ మౌక్తిక స్రజో-
-ర్గరిష్ఠ రత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్ష పక్షయోః |
తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజామహీ మహేంద్రయోః
సమప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహమ్ || ౧౨ ||

కదా నిలింపనిర్ఝరీ నికుంజకోటరే వసన్
విముక్త దుర్మతిః సదా శిరస్థమంజలిం వహన్ |
విలోల లోలలోచనో లలామఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ || ౧౩ ||

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతి సంతతమ్ |
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ || ౧౪ ||

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం
యః శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే |
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్ర తురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః || ౧౫ ||

ఇతి శ్రీదశకంఠరావణ విరచితం శ్రీ శివ తాండవ స్తోత్రమ్ |

Kanakadhara Stotram in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం >>

Introduction: In the vast tapestry of Hindu scriptures, the Shiva Tandava Stotram stands as a poetic masterpiece, depicting the cosmic dance of Lord Shiva. This sacred hymn, attributed to the great sage Ravana, captures the awe-inspiring essence of Shiva’s dance, a dance that symbolizes creation, preservation, and dissolution. Today, we explore the beauty of the Shiva Tandava Stotram, delving into its rich verses in the mellifluous Telugu language.

The Origin and Essence: Ravana, the legendary demon king and a devoted Shiva bhakta, composed the Shiva Tandava Stotram in praise of Lord Shiva. The stotram is a vivid description of Shiva’s Tandava, a dance that transcends the cosmic realms, expressing the eternal rhythm of existence. Each verse unfolds like petals of a cosmic flower, revealing the cosmic energy and grace inherent in Shiva’s celestial dance.

Telugu Rendition – శివ తాండవ స్తోత్రం in తెలుగు: The beauty of the Shiva Tandava Stotram is further enhanced when embraced in the enchanting Telugu language. The lyrical quality of Telugu adds a distinctive charm, rendering a soul-stirring experience for those who recite or listen to its verses. The poetic expressions in Telugu beautifully convey the depth of devotion and cosmic significance embedded in the stotram.

Verses Exploring Cosmic Dynamics: The Shiva Tandava Stotram’s verses vividly depict Shiva’s dance as the source of the cosmic cycle – the creation, sustenance, and dissolution of the universe. The rhythmic footwork, the beats of the celestial drums, and the flames that accompany the dance symbolize the cosmic forces at play. As the verses unfold, they transport the reader into the cosmic theater of Shiva’s Tandava, invoking a deep sense of reverence and connection with the divine.

Spiritual Significance and Devotional Impact: Reciting or meditating upon the Shiva Tandava Stotram is believed to bestow spiritual blessings, inner strength, and a sense of cosmic alignment. Devotees often engage in the chanting of this stotram during auspicious occasions, seeking divine grace and invoking the transformative power of Lord Shiva’s dance in their lives.

Shiva Tandava Stotram in Telugu – శివ తాండవ స్తోత్రం pdf: For those seeking a tangible connection with the divine through the Shiva Tandava Stotram in Telugu, we provide a downloadable PDF. This document allows enthusiasts to have the verses at their fingertips, enabling a seamless integration of this profound hymn into their spiritual practices. Click the link below to access the PDF and embark on a journey through the cosmic dance of Lord Shiva.

Shiva Tandava Stotram in Telugu PDF

 (Note: The PDF link is for illustrative purposes and should be replaced with the actual link upon publication.)

In conclusion, the Shiva Tandava Stotram in Telugu encapsulates the timeless dance of Lord Shiva, resonating with the rhythms of the cosmos. May the divine verses guide us on a spiritual odyssey, awakening the inner consciousness and fostering a deeper connection with the cosmic dance of creation, preservation, and dissolution.

Lingashtakam in telugu – లింగాష్టకం

Chaitanya