Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం

Chanting Your Way to Prosperity: Exploring Sri Suktam Lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం

ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |

చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |

యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || 2 ||

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్ |

శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || 3 ||

కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |

పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 4 ||

చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |

తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || 5 ||

ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |

తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః || 6 ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |

పాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || 7 ||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |

అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ || 8 ||

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |

ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 9 ||

మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |

పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || 10 ||

కర్దమేన ప్రజాభూతం మయి సమ్భవ కర్దమ |

శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || 11 ||

ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |

ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || 12 ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పిఙ్గళాం పద్మమాలినీమ్ |

చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 13 ||

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |

సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 14 ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |

యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్ || 15 ||

యః శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహమ్ |

శ్రియః పఞ్చదశర్చం చ శ్రీకామః సతతం జపేత్ || 16 ||

ఫలశృతి
పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసమ్భవే |

త్వాం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహమ్ ||

అశ్వదాయీ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే |

ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే ||

పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగ్వే రథమ్ |

ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మన్తం కరోతు మామ్ ||

ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః |

ధనమిన్ద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశృ తే ||

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా |

సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినః ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః ||

భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్సదా ||

వర్షన్తు తే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుతః |

రోహన్తు సర్వబీజాన్వయ బ్రహ్మ ద్విషో జహి ||

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి |

విశ్వప్రియే విష్ణు మనోఽనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ||

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ |

గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయా |

లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హేమకుమ్భైః |

నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాఙ్గళ్యయుక్తా ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్ |

దాసీభూతసమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |

శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేన్ద్రగంగాధరాం |

త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వన్దే ముకున్దప్రియామ్ ||

సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీస్సరస్వతీ |

శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ||

వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహన్తీం కమలాసనస్థామ్ |

బాలార్క కోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాద్యాం జగదీశ్వరీం తామ్ ||

సర్వమఙ్గళమాఙ్గళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |

శరణ్యే త్ర్యమ్బకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుక గన్ధమాల్యశోభే |

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరిప్రసీద మహ్యమ్ ||

విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియామ్ |

విష్ణోః ప్రియసఖీమ్ దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభామ్ ||

మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహీ |

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||

శ్రీవర్చస్యమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ పవమానం మహీయతే |

ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః ||

ఋణరోగాదిదారిద్ర్యపాపక్షుదపమృత్యవః |

భయశోకమనస్తాపా నశ్యన్తు మమ సర్వదా ||

శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో జనితృభ్యో దధాతు |

శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయన్ భజంతి సద్యః సవితా విదధ్యూన్ ||

శ్రియం ఏవైనం తచ్ఛ్రియామాదధాతి | సన్తతమృచా వషట్కృత్యం |

సన్ధత్తం సన్ధీయతే ప్రజయా పశుభిః | య ఏవం వేదా |

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి |

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||

|| ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Aditya Hrudayam stotram in Telugu – ఆదిత్య హృదయం >>

 

Sri Suktam Lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం

For centuries, the Sri Suktam, a sacred hymn from the Rig Veda, has resonated with seekers of prosperity and spiritual abundance. Imbued with the divine essence of Goddess Lakshmi, this powerful mantra attracts positive energy, fosters material well-being, and opens doors to a fulfilling life. And for Telugu-speaking devotees, the Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం – offer a unique and enriching experience, allowing them to connect with the Goddess on a deeper, cultural level.

Why Choose Telugu Sri Suktam?

While Sanskrit versions of the Sri Suktam are widely available, the Telugu rendition holds several advantages:

  • Enhanced Accessibility: The familiar language makes the hymn easier to understand and internalize, fostering a more profound connection with its meaning and message.
  • Cultural Connection: The Telugu translation incorporates cultural references and idioms, creating a sense of familiarity and comfort, making the devotional experience more personal and impactful.
  • Emotional Resonance: Chanting in your native tongue carries a special emotional weight, allowing you to express your devotion with greater sincerity and depth.

Unlocking the Blessings of the Sri Suktam:

The Sri Suktam lyrics, whether in Sanskrit or Telugu, are a tapestry of poetic verses praising Goddess Lakshmi’s divine qualities and seeking her blessings. By chanting these verses regularly, you can:

  • Attract Prosperity: The hymn invokes Lakshmi’s power to bestow material abundance, good fortune, and success in your endeavors.
  • Manifest Abundance: By focusing on the positive energy and blessings described in the lyrics, you can attract abundance in all aspects of your life, not just material wealth.
  • Cultivate Spiritual Growth: Chanting the Sri Suktam promotes inner peace, gratitude, and detachment from material possessions, leading to spiritual growth and well-being.

Embracing the Telugu Sri Suktam:

Whether you’re a seasoned devotee or a curious newcomer, the Telugu Sri Suktam welcomes you with open arms. Here are some ways to embrace its power:

  • Learn the Pronunciation: Start by learning the basic pronunciation and meaning of the verses. Several online resources and apps can guide you through the process.
  • Chant with Devotion: Dedicate a few minutes daily to chanting the Sri Suktam in Telugu. Focus on the words, allowing them to resonate within you and fill your heart with devotion.
  • Join a Community: Consider joining a satsang or bhajan group where you can chant the Sri Suktam together with other devotees, creating a powerful collective energy.

Sri Suktam Lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం PDF

For those who prefer a physical copy, several online platforms offer the Sri Suktam lyrics in Telugu PDF format. You can download these PDFs and print them for easy access and daily recitation.

Remember, the Sri Suktam is not just a collection of words; it’s a bridge to the divine realm of abundance and prosperity. By embracing the Telugu Sri Suktam, you embark on a journey of devotion, inviting positive energy, blessings, and inner growth into your life.

Start your journey today. Chant the Sri Suktam in Telugu, and let the Goddess’s grace illuminate your path.

Sri Lalitha Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర

Chaitanya